Baker Tilly

Microvennootschappen

In ons Bakermat magazine van april- mei- juni 2016 hadden we het reeds over een aantal wijzigingen in het Wetboek Vennootschappen bij KB van 18/12/2015.(link met Bakermat website) We hadden het toen uitvoerig over de gewijzigde boekhoudregels.

Maar in hetzelfde KB werd ook het begrip “microvennootschap” geïntroduceerd. Dit zou moeten leiden tot een vereenvoudiging van een aantal administratieve verplichtingen bij kleinere vennootschappen, in het bijzonder inzake het model van de te publiceren jaarrekening. De nieuwe regels zijn van toepassing voor alle boekjaren die aanvangen na 31/12/2015.

Laten we dit nieuwe fenomeen even voor het licht houden…

Ter herinnering.

Voorheen bestonden twee groepen vennootschappen onderscheiden door een aantal criteria die al dan niet werden overschreden. De grote ondernemingen moesten een “volledig” jaarrekeningschema publiceren, terwijl de kleine ondernemingen slechts een “verkort” schema moesten opstellen. Bovendien vielen de grote ondernemingen onder de wettelijke controle van een commissaris (bedrijfsrevisor).

Naast het verhogen van de criteria voor de grote ondernemingen, werden ook nieuwe criteria gesteld die een tussenschot moeten creëren voor de microvennootschap.

Welke zijn nu die criteria?

De grote vennootschappen blijven op de grenzen (die wel werden aangepast door hetzelfde KB) namelijk:

 • Jaaromzet van 9 MEUR
 • Balanstotaal van 4,5 MEUR
 • Gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis van 50 VTE.

Van zodra de vennootschap 2 van de 3 bovenstaande criteria overschrijdt is ze groot en moet ze voldoen aan de verplichtingen zoals eerder gesteld.

Het afzonderlijke alleenstaande criterium van 100 VTE personeelsleden is echter niet meer van toepassing in de nieuwe regelgeving. De wetgeving m.b.t. de ondernemingsraden is echter nog steeds van toepassing. Op basis daarvan dient er voor deze ondernemingen nog steeds een jaarrekening volgens het volledige model te worden opgemaakt, ongeacht of de criteria werden overschreden.

De vennootschap die slechts één of geen van volgende criteria overschrijdt:

 • Jaaromzet exclusief BTW van 700 KEUR
 • Balanstotaal van 350 KEUR
 • Gemiddeld personeelsbestand op jaarbasis van 10 VTE

noemen we voortaan een microvennootschap, tenzij ze op zichzelf een moeder- of dochtervennootschap is. Voor deze microvennootschappen werd een nieuw (“vereenvoudigd”) model van jaarrekening uitgewerkt.

De groep vennootschappen die tussen de 2 voornoemde categorieën vallen blijven we gewoon verder de kleine vennootschappen noemen.

Ingevolge de paar gewijzigde boekhoudregels werden de bestaande volledige en verkorte schema’s hier en daar aangepast. Deze aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op:

 1. Oprichtingskosten die niet meer tot de vaste activa behoren maar een aparte vermelding krijgen.
 2. Voorzieningen voor risico’s en kosten die worden uitgebreid met een subrubriek milieuverplichtingen.
 3. Het verschijnen van niet-recurrente bedrijfsopbrengsten en –kosten, alsook de niet-recurrente financiële opbrengsten en kosten ter vervanging van de uitzonderlijke opbrengsten en kosten.
 4. Bij de uit te keren winst wordt nu ook een uitkering voor werknemers voorzien (voorheen onder andere rechthebbenden).

Specifiek voor de volledige schema’s zijn de wijzigingen op niveau van de toelichtingen:

 1.  Uitsplitsing van de kosten voor onderzoek enerzijds en kosten van ontwikkeling die gemaakt werden tijdens het boekjaar dat aanving voor 1/1/2016.
 2. Overige geldbeleggingen waar nu ook edele metalen en kunstwerken werden opgenomen.
 3. Detail van de niet-recurrente resultaten.
 4. Uitbreiding van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
 5. Uitbreiding van de toelichting in verband met betrekkingen met andere ondernemingen naar de geassocieerde ondernemingen.

Specifiek voor het verkort schema, eveneens op niveau van de toelichtingen:

 1. Een vereenvoudigde “staat van het kapitaal”.
 2. Uitbreiding van de “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” met informatie over extra legale pensioenregelingen buiten balans.
 3. Herhaling van de niet-recurrente resultaten (die eigenlijk ook al in de resultatenrekening te lezen zijn).
 4. Opsplitsing van de vervallen sociale en fiscale schulden.
 5. Bedrag van de toegekende kapitaal- en interestsubsidies.

Wat betekent dan het vereenvoudigd model voor de microvennootschappen?

 1. Geen vermelding meer van de staat van de schulden in de toelichtingen.
 2. Geen toelichtingen meer m.b.t. de resultaten
 3. Geen verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening.
 4. Vereenvoudiging inzake de betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders.

 

 

 

 

We kunnen ons echter niet van de indruk ontdoen dat de berg een muis heeft gebaard bij deze zogenaamde vereenvoudigingen. Behoudens het verdwijnen van de toelichting van de resultatenrekening – wat op zich in het verkort schema ook nauwelijks nog iets betekende – is er niet zoveel vereenvoudigd.

Tot slot vermelden we nog dat de sociale balans het ook heeft overleefd, weliswaar niet meer geïntegreerd in de jaarrekening.

De nieuwe schema’s zullen vanaf 1 april 2017 digitaal ter beschikking zijn bij balanscentrale van de Nationale Bank.

Binnenkort wordt u waarschijnlijk ook geconfronteerd met de opmaak van uw jaarrekening volgens de nieuwe stijl en regels. Mocht u daar vragen over hebben neem dan gerust contact op met uw dossierverantwoordelijke bij Baker Tilly Belgium of met één van onze medewerkers.

Nieuw schema jaarrekening grote ondernemingen

Nieuw schema jaarrekening kleine ondernemingen

Nieuw schema jaarrekening micro-ondernemingen

 

20/02/2017