Baker Tilly

Wijzigingen registratie- en successierechten vanaf 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 heeft het Vlaamse Gewest de Federale dienst voor registratie- en successierechten overgenomen. Er is nu geen sprake meer van successie- en registratierechten maar wel van ‘erfbelastingen’ en ‘registratiebelastingen’. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is bevoegd voor het vaststellen, controleren en innen van beide belastingen, en meer in het bijzonder voor:
  • het successierecht van rijksinwoners die hun fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden;
  • het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het Vlaams Gewest;
  • het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen, met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een inbreng in een vennootschap, behalve als het gaat om een inbreng van een woning in een Belgische vennootschap door een natuurlijk persoon;
  • het registratierecht op de vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed;
  • het registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdeling van een in België gelegen onroerend goed, de afstand onder bezwarende titel onder mede-eigenaars van onverdeelde delen in soortgelijke goederen, en de omzettingen inzake vruchtgebruik en blote eigendom uit het Burgerlijk Wetboek, zelfs als er geen onverdeeldheid is (artikel 745quater en artikel 745quinquies Burg. Wetboek);
  • het registratierecht op de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen

De wetgeving wordt overgebracht van het Wetboek der Successierechten naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Deze codex zal enkel de Vlaamse fiscale regelgeving omvatten.

Enkele aandachtspunten :

De aangiften van nalatenschap moeten sinds 1 januari 2015 verstuurd worden naar : “Vlaamse Belastingdienst – Erfbelasting, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst”.

De Federale Overheidsdienst blijft bevoegd voor de registratie van de schenkings-, verkoops- en pachtakten en moeten dus nog altijd bij de Federale registratiekantoren aangeboden worden. De Federale Overheidsdienst bezorgt aan VLABEL de akten die aan de Vlaamse registratiebelasting onderworpen zijn. VLABEL zal de verschuldigde registratiebelastingen berekenen en naar de belastingplichtige een uitnodiging tot betaling versturen.

De Federale Overheidsdienst Financiën blijft tevens bevoegd voor de aflevering van de attesten van erfopvolging en registratie van huurcontracten.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Dany De Decker of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/01/2015