Baker Tilly

Drempel kleine ondernemingen verhoogt (mogelijks) op 1 april 2014 naar 15.000 EUR


Binnen het kader van haar jongste relancedebat werd door de regering besloten om de drempel voor kleine ondernemingen te verhogen van 5.580 EUR naar 15.000 EUR. Wat de datum van inwerkingtreding betreft maakte de minister van Financiën recentelijk gewag van 1 april 2014. Aangezien de invoering eerder reeds tweemaal werd uitgesteld blijft enige voorzichtigheid aangewezen (Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 8 januari 2014, CRIV 53 COM 888, 11).

 

Drempel naar EUR 15.000

Kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet een bepaald bedrag niet overschrijdt genieten een btw-vrijstelling voor hun activiteiten. Tevens worden zij ontheven van tal van btw-formaliteiten. Nadeel is dan weer dat zij de aan hen aangerekende btw niet in aftrek kunnen brengen.

Tot op heden bedraagt dit drempelbedrag 5.580 EUR. Dit blijkt in de hedendaagse praktijk onrealistisch laag, waardoor de regeling deels haar doel(publiek) mist. Ter vergelijking: in Nederland ligt de grens momenteel op 68.000 EUR.

Begin vorig jaar verkreeg België van Europa de toestemming om het drempelbedrag voor verenigingen en kleine ondernemingen op te trekken naar 25.000 EUR.

Tijdens het laatste relancedebat werd binnen de regering een akkoord bereikt om de drempel te verhogen tot 15.000 EUR. Een verhoging tot het initieel voorziene bedrag van 25.000 EUR bleek budgettair niet mogelijk.

Deze verhoging zal voor het verenigingsleven of zelfstandigen in bijberoep als administratieve vereenvoudiging een stap in de goede richting betekenen. Voor KMO’s of voltijds zelfstandigen is 15.000 EUR waarschijnlijk te beperkt.

Inwerkingtreding 1 april 2014 - derde keer goede keer?

Wat betreft de effectieve datum van inwerkingtreding is er op dit ogenblik nog geen absolute zekerheid.

De minister van Financiën maakte recentelijk gewag van 1 april 2014, maar uit ervaring blijkt dat enige voorzichtigheid hier op zijn plaats is. De invoering van de nieuwe maatregel was immers initieel gepland op 1 juli 2013, toen nog voor het bedrag van 25.000 EUR, maar daar kwam de regering in extremis op terug. De datum werd verschoven naar 1 januari 2014, om nadien opnieuw te worden uitgesteld (zie in dit verband onze eerdere nieuwsbrieven 2/2013 en 4/2013).

Tenslotte dient erop te worden gewezen dat het betreffende wetsontwerp tot verhoging van de drempel naar 15.000 EUR op dit ogenblik nog niet definitief werd goedgekeurd door de ministerraad. Wij houden u verder op de hoogte.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/01/2014