Baker Tilly

Geregistreerde kassa’s (GKS): registratie tegen 28 februari 2015!


Met ingang van 2015 werd het startschot gegeven voor de gefaseerde invoering van het geregistreerd kassasysteem (GKS). Alle uitbaters die het GKS zullen moeten toepassen, moeten zich zonder uitzondering uiterlijk op 28 februari 2015 registreren in de GKS-registratiemodule. Naderhand zullen zij pas op één van de drie uiterlijke implementatiedata (30 juni, 30 september of 31 december 2015) het GKS effectief in gebruik moeten nemen. De administratieve boetes op de niet-naleving van de verplichtingen zijn opgeschort tot 1 januari 2016 (beslissing nr. E.T.127.190 van 26 november 2014).

 

Registratie tegen 28 februari 2015…

Naar aanleiding van de tariefverlaging begin 2010 van 21% naar 12% voor restaurant- en cateringdiensten werd aan de sector een extra inspanning gevraagd wat betreft de juiste rapportering van de verrichte handelingen.

De invoering van de geregistreerde kassasystemen (GKS) liep echter niet van een leien dakje en werd meermaals uitgesteld (zie onze nieuwsbrieven 12/2012, 5/2013 en 2/2014).

Vanaf 2015 blijkt het dan zover te zijn, al duikt er nu ook nog langs alle kanten protest op.

Nochtans dienen alle uitbaters die het GKS zullen moeten toepassen, zich uiterlijk op 28 februari 2015 te laten registreren in de GKS-registratiemodule.

… met gefaseerde invoering

Ter gelegenheid van deze registratie krijgt iedere belastingplichtige naderhand één van de volgende data als uiterlijke datum toegewezen van waarop het geregistreerde kassasysteem in zijn inrichting moet in gebruik zijn genomen: 30 juni, 30 september of 31 december 2015.

De administratieve boetes op de niet-naleving van de verplichtingen zijn opgeschort tot 1 januari 2016.

10%-regel

Registratie is verplicht voor iedere exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsook op iedere traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht.

Om na te gaan of een uitbater of een traiteur onder de GKS-regeling valt, wordt door de administratie de ‘10%-regel’ gehanteerd. Dit houdt in dat een GKS moet worden ingevoerd als de omzet, exclusief btw, uit eigenlijke restaurant- en cateringdiensten, ten minste 10% bedraagt van de totale omzet, exclusief btw, uit de horeca-activiteit.

De 10%-regel moet afzonderlijk worden berekend per uitbating van een belastingplichtige en gaat uit van de omzet tijdens een referentieperiode. De berekening verschilt hierbij naargelang de uitbater een bestaande onderneming is, een starter dan wel een overnemer van een bestaande zaak. Voor de bestaande ondernemingen (i.e. elke onderneming die vóór 1 oktober 2014 een activiteit gestart of overgenomen heeft) vormt het volledige kalenderjaar 2014 de eerste referentieperiode.

Btw-bonnetje

Voor zij die de 10%-drempel niet overschrijden dient vanaf 1 januari 2015 altijd een btw-bonnetje te worden uitgereikt voor alle restaurant- en cateringdiensten. Tot eind vorig jaar kon dit btw-bonnetje nog worden vervangen door een kasticket. Deze mogelijkheid is komen te vervallen.

Kleine ondernemingen: opletten!

Ook kleine ondernemingen met een jaaromzet kleiner dan EUR 15.000 die momenteel onder de vrijstellingsregeling vallen moeten de 10%-regel toepassen indien zijn restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Overschrijden zij de drempel, dan zijn zij niet alleen verplicht om een geregistreerde kassa aan te schaffen, ook zullen zij niet langer kunnen genieten van de toepassing van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen! Kleine ondernemingen die zich in deze situatie bevinden moeten hun btw-controlekantoor schriftelijk op de hoogte brengen van de overschrijding van de drempel van 10%. Tevens moeten zij zich in de GKS-module registreren uiterlijk op 28 februari 2015.

Blijven deze kleine ondernemingen onder de drempel van 10%, dan nog dienden zij vanaf begin dit jaar verplicht btw-bonnetjes uit te reiken voor hun verrichte restaurant- en cateringactiviteiten. Vóór 2015 waren zij van deze verplichting ontheven.

Forfaitaire btw-plichtigen

Ook forfaitaire btw-plichtigen zoals frituuruitbaters, caféhouders, slagers/bakkers/ijsbereiders met een verbruikssallon moeten de 10%-drempel berekenen om na te gaan of zij al dan niet verplicht een GKS dienen aan te schaffen.

Vallen niet onder de regeling GKS

Voor van btw vrijgestelde belastingplichtigen waarbij hun restaurantdiensten vallen onder een vrijstelling van artikel 44, btw-wetboek (bv. cafetaria’s van scholen) moet geenn GKS worden ingevoerd. In dergelijke gevallen dienen ook geen btw-bonnetjes te worden uitgereikt.

Uitbaters van bedrijfskantines vallen onder bepaalde voorwaarden niet onder de regeling GKS. Deze vrijstellingsregeling is enkel van toepassing in de relatie tussen een onderneming en haar personeel.

Ook foorkramers zullen de GKS niet moeten gebruiker. Dit is ook het geval voor restaurant- en cateringdiensten aan boord van vliegtuigen, schepen en treinen voor internationaal passagiersvervoer.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

30/01/2015