Baker Tilly

Notarissen en btw... vervolg


Op 12 maart 2012 publiceerde de btw-administratie een nieuwe beslissing voor de gerechtsdeurwaarders waarin de hierna volgende twee toleranties ook van toepassing zijn op notarissen.

Deze toleranties zijn momenteel nog niet gepubliceerd maar wel verwacht.

Let op de termijn van 31 maart 2012 waaraan in beide toleranties dient te worden voldaan.

Tolerantie inzake het uitoefenen van het recht op aftrek in hoofde van de notaris in verband met de eerste facturen die hem worden uitgereikt zonder vermelding van zijn btw-identificatienummer


De notaris kan zijn recht op aftrek van btw slechts uitoefenen in zoverre de aankoopfactuur regelmatig is opgesteld door de leverancier of dienstverrichter. Een regelmatig opgestelde factuur vermeldt alle gegevens zoals wettelijk is bepaald in het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992. Bijgevolg, wanneer de factuur niet regelmatig is, weigert de btw-administratie in principe de aftrek van de geheven btw.

In het bijzonder voor wat betreft de vermelding van het btw-identificatienummer van de notaris op de factuur besliste de btw-administratie dat zij geen kritiek zal uitoefenen indien de facturen die tot en met 31 maart 2012 aan de notarissen worden uitgereikt nog geen melding maken van het btw-identificatienummer. Evenwel dient de notaris zonder verwijl zijn btw-identificatienummer aan al zijn leveranciers en dienstverrichters mee te delen.

Tolerantie voor wat betreft de berekening van de historische btw-aftrek ten aanzien van onroerende bedrijfsmiddelen


In toepassing van het Koninklijk Besluit nr. 3 van 10 december 1969 begint het herzieningstijdvak te lopen vanaf 1 januari van het jaar waarin het recht op aftrek ontstaat, d.w.z. in het jaar waarin de btw geheven op de aankoop van het bedrijfsmiddel opeisbaar is geworden.

In afwijking van dit algemeen principe kan de btw-administratie toestaan, of zelfs voorschrijven, dat als uitgangspunt van het herzieningstijdvak wordt aangenomen de eerste januari van het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen.

Zodanig kan van dit algemeen principe door de notaris worden afgeweken mits hij beschikt over een vergunning die voorafgaandelijk aan het tijdstip van ingebruikname van het bedrijfsmiddel wordt verleend door het bevoegde controlekantoor.

Aangezien de notaris vóór 1 januari 2012 geen recht op aftrek kon uitoefenen had hij er ook geen belang bij om voormelde vergunning te bekomen. Om deze reden wordt het de notaris toegestaan alsnog een verzoek tot het bekomen van deze vergunning te richten aan het bevoegde btw-controlekantoor. Dit verzoek dient uiterlijk te worden ingediend op 31 maart 2012.

Baker Tilly Belgium kan u hierin verder adviseren en assisteren. Voor meer informatie over onze dienstverlening kan u steeds terecht op deze website.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

 

15/03/2012