Baker Tilly

Btw – Nieuwe regeling inzake opeisbaarheid van btw: overgangsperiode tot eind dit jaar


Vanaf begin dit jaar werden de facturatieregels en –formaliteiten op tal van punten gewijzigd. Tevens maakt de (voorafgaande) facturatie de btw niet langer opeisbaar (of aftrekbaar). Wat dit laatste betreft heeft de btw-administratie recent besloten om te voorzien in een overgangsperiode van 1 jaar, teneinde elkeen de mogelijkheid te bieden zich in regel te stellen. Dit ‘uitstel’ is wel aan een aantal voorwaarden verbonden, het blijft dus opletten (beslissing nr. E.T. 123.563 van 19 december 2012). Hou er tevens rekening mee dat de overige aanpassingen sowieso met ingang van dit jaar van kracht zijn, dit zonder overgangsregeling. Alert zijn is dus de boodschap.

Context


In een vorige nieuwsbrief (12/2012) hadden we het reeds uitgebreid over de nieuwe facturatieregels die sedert begin van dit jaar van kracht zijn. Zo werden de regels inzake elektronische facturatie en self-billing gebruiksvriendelijker. Tevens vonden een aantal nieuwe facturatievermeldingen ingang (vermelding van een extra datum, vereenvoudigde vermelding bij verlegging van btw-heffing, etc.).

De meest verrassende aanpassing betreft evenwel de nieuwe regeling inzake opeisbaarheid van btw. Een voorschotfactuur op zich maakt de btw niet langer opeisbaar noch aftrekbaar. Dat de impact van deze aanpassing niet te onderschatten is was reeds van begin af aan duidelijk. Zij noodzaakt immers een aanpassing van eender welk ERP-systeem of boekhoudpakket, zowel aan de verkoop- als aan de aankoopzijde. Gelet op de praktische moeilijkheden en bezorgdheden die werden geuit vanuit het bedrijfsleven voorziet de btw-administratie nu in een overgangsregeling welke loopt van 1 januari 2013 tot 31 december 2013.

De overgangsregeling geldt enkel voor wat betreft de nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw.

Overgangsregeling gedurende 2013

Tijdens de overgangsregeling zal in bepaalde gevallen de oude regeling nog mogen worden toegepast. Dit is voornamelijk van belang voor lokale aan- en verkopen of lokale dienstprestaties tussen belastingplichtigen. Wenst u wat dat betreft nu reeds gebruik te maken van de nieuwe regeling, dan is het wel opletten geblazen. Zo zal men bij toepassing van de nieuwe regeling nog enkel een voorschot kunnen vragen aan de hand van een ander document dan een factuur. Daarenboven mag dit document geen melding maken van de btw, noch van het btw-tarief of van de reden waarom er geen btw wordt aangerekend. Wordt de btw wel vermeld, dan wordt men automatisch geacht de oude regeling toe te passen en wordt de btw bijgevolg onmiddellijk opeisbaar.

Naast de lokale overgangsregels maakt de beslissing ook nog melding van een aantal specifieke regels en toleranties in geval van intracommunautaire leveringen en diensten of andere handelingen waarbij de btw wordt verlegd naar de klant.

Tenslotte leggen er we nogmaals de nadruk op dat de overgangsregels enkel gelden wat betreft de nieuwe opeisbaarheidsregels inzake btw. De andere nieuwe facturatieregels en –formaliteiten zijn sinds begin dit jaar onverkort van toepassing.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

25/01/2013