Baker Tilly

Belgische touroperators moeten niet langer btw heffen op reizen buiten de EU


Vanaf 1 mei 2014 is er niet langer btw verschuldigd over de diensten van reisbureaus met betrekking tot reizen buiten de EU. België sluit zich hiermee aan bij de rest van Europa. Goed nieuws dus voor uw volgende zomervakantie naar Turkije of de Caraïben, tenzij deze reeds volledig werd betaald. Maar ook voor de Belgische touroperators zelf betekent dit een concurrentiële meevaller ten opzichte van de andere spelers in Europa en daarbuiten (Beslissingen BTW nrs. E.T. 126.109 van 6 mei 2014 en E.T. 126.123 van 19 mei 2014).

 

Een korte reis terug in de tijd

Gezien het specifieke karakter van de activiteiten van reisbureaus heeft de Europese wetgever reeds jaar en dag voorzien in een bijzondere vereenvoudigingsmaatregel. De regeling komt er kort geschetst op neer dat reisbureaus geen btw dienen aan te rekenen op de doorrekening van inkomende kosten (zoals hotelkosten, kosten van vervoer, etc.) maar daarentegen enkel btw dienen aan te rekenen op de winstmarge. In België geldt wat dat betreft een forfaitair systeem.

Sedert 1978 voorziet de Europese wetgever in een vrijstelling voor reizen die door een reisbureau buiten de Gemeenschap worden georganiseerd. Hierbij werd aan de lidstaten de mogelijkheid geboden om deze vrijstelling niet toe te passen indien dit reeds vóór 1978 hun praktijk was (de zgn. ‘standstill’regeling). België maakte geen gebruik van deze vrijstelling. Het merkwaardige is echter dat de Belgische wetgeving initieel vóór 1978 ook uitging van een vrijstelling voor dergelijke diensten. Echter, een maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe Europese wetgeving (nl. op 1 december 1977) wijzigde de Belgische wetgever haar standpunt en maakte zij diensten van reisbureaus m.b.t. reizen buiten de EU wel belastbaar.

Dit laatste was niet naar de zin van de Belgische touroperators. Door het feit dat zij btw dienden aan te rekenen op dergelijke reizen kwamen zij in een concurrentieel nadelige positie te staan, niet enkel ten opzichte van niet-Europese spelers maar ook ten opzichte van hun Europese concurrenten. België was immers nog het enige Europese land dat reisbureaus verplichtte btw te heffen op niet-EU-reizen.

Onder andere de Belgische touroperator Jetair kon dit Belgisch standpunt niet smaken en stelde een procedure in welke recentelijk werd beslecht door het Europees Hof van Justitie (HvJ, zaak C-599/12 van 13 maart 2014, Jetair).

Het Hof stelde verrassend genoeg de Belgische Staat in het gelijk. Volgens haar stond België niets in de weg om de eigen vrijstelling vóór 1978 alsnog te vervangen door een btw-heffing.

België zwicht uiteindelijk onder de druk

Einde van de jarenlange betwisting, ware het niet dat Jetair zich niet wou neerleggen bij deze uitspraak en ermee dreigde om haar touroperatingactiviteiten naar het buitenland te verhuizen. Een gevoelige snaar zo bleek, want enkele dagen na het dreigement besliste het kernkabinet om het Belgisch standpunt alsnog aan te passen waardoor prestaties van reisbureaus m.b.t. reizen buiten de EU ook in België zouden worden vrijgesteld van btw. Het Parlement keurde op 24 april 2014 de nieuwe regeling goed.

In afwachting van de publicatie van de bovengenoemde regelgeving werd deze reeds opgenomen in bovengenoemde beslissing van 6 mei 2014. De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 mei 2014.

Wat met bestelde niet-Europese reizen die vóór 1 mei 2014 geheel of gedeeltelijk werden betaald?

In een tweede beslissing van 19 mei 2014 verschaft de administratie meer duidelijkheid wat betreft reeds geheel of gedeeltelijk bepaalde reizen die nog moeten plaatsvinden.

Werd de prijs al volledig betaald vóór 1 mei 2014, dan is en blijft hierop nog steeds btw verschuldigd, dit ongeacht de periode waarin de reizen plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor reizen aangeboden aan ondernemingen, waarvoor nog geen volledige betaling werd ontvangen maar die werd beëindigd vóór 1 mei 2014.

Werd vóór 1 mei 2014 slecht een voorschot ontvangen, dan geldt een administratieve tolerantie waarbij over het betaalde voorschot geen btw dient te worden aangerekend.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

26/05/2014