Baker Tilly

Zelfstandige groeperingen van personen: meldingsplicht uitgesteld tot uiterlijk 31 maart 2017

Zelfstandige groeperingen van personen krijgen tot eind maart 2017 de tijd om zich te melden bij hun btw-controlekantoor, twee maand langer dan initieel voorzien. Zo dient o.a. een lijst te worden overgemaakt van de leden alsook van de aard van hun activiteiten. Dit uitstel geeft u mogelijks extra ademruimte om uw specifieke situatie onder de loep te nemen en om, indien nodig, de gepaste maatregelen te treffen (Bericht FOD Financiën, 31 januari 2017).

Btw-vrijstelling voor dienstprestaties van zelfstandige groeperingen van personen

De btw-wetgeving voorziet onder bepaalde voorwaarden in een vrijstelling voor diensten verricht door zelfstandige groeperingen van personen aan haar leden (vroeger bekent onder de benaming ‘kostendelende verenigingen’).

Wat betreft de vrijstellingsvoorwaarden werden met ingang van 1 juli 2016 een aantal wijzigingen (lees: versoepelingen) doorgevoerd. Zo kunnen zelfstandige groeperingen naast hun vrijgestelde handelingen voortaan eveneens belaste diensten en eventueel belaste leveringen van goederen verrichten. De vrijgestelde handelingen dienen wel overwegend te zijn. Tevens is niet langer vereist dat de leden tot dezelfde financiële, economische, professionele of sociale groep behoren. Het deel ‘belaste handelingen’ van elk lid kan voortaan ook een stuk hoger liggen dan 10% van de totale jaarlijkse omzet zoals het vóór 1 juli 2016 het geval was. Eind vorig jaar publiceerde de administratie een circulaire met meer duiding (Circ. Nr. 31/2016 van 12 december 2016 – zie ook nieuwsbrief 1/2017).

Degelijke vereenvoudigingen maken de figuur van de zelfstandige groepering van personen aantrekkelijker als planningsopportuniteit. Wel dient hierbij steeds te worden nagegaan of er effectief sprake is van een dergelijke groepering. Zo worden bv. zogenaamde “verticale samenwerkingsverbanden”, waarbij één beroepsbeoefenaar een bijdrage vraagt aan collega’s, uitgesloten van deze regeling. In dergelijk geval dient in principe btw te worden aangerekend, tenzij van een andere vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Een doordachte screening van de samenwerkingsstructuur vormt bijgevolg geen overbodige luxe.

Meldingsplicht

Alle zelfstandige groeperingen van personen zijn voortaan onderworpen aan een aangifte- en/of informatieplicht naar de administratie toe, dit ongeacht of ze al dan niet belaste activiteiten ontplooien.

Aangezien de circulaire pas eind vorig jaar werd gepubliceerd werd is wat de meldingsplicht betreft in een tolerantie voorzien. Volgens een bericht van de FOD Financiën kunnen de zelfstandige groeperingen van personen hun melding van aanvang van activiteit uiterlijk op 31 maart 2017 indienen. Dit geeft u extra ademruimte om uw specifieke situatie onder de loep te nemen en om, indien nodig, de gepaste maatregelen te nemen.

De zelfstandige groeperingen die uitsluitend vrijgestelde diensten verstrekken dienen de aanvang van hun activiteit te melden aan de hand van een zelf opgemaakt document dat een verplicht aantal vermeldingen bevat. Naar de toekomst toe zal de administratie hiervoor in een bijzonder aangifteformulier voorzien. Voor zij die zowel belaste als vrijgestelde handelingen verstrekken gebeurt de melding van de aanvang van activiteit aan de hand van een formulier 604A.

In geval van toetreding of vertrek van een lid, bij wijziging van activiteit van de groepering of van één van haar leden of bij stopzetting van de zelfstandige groepering moet het bevoegd btw-controlekantoor eveneens binnen de maand worden geïnformeerd (al naar gelang het geval via een document 604B, 604C of een zelf opgemaakt document).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

20/02/2017