Baker Tilly

Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

De wet inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen hoopt men een aantal knelpunten op te lossen die KMO’s ervaren bij het aantrekken van bankfinanciering. We geven hierbij een overzicht van de voornaamste maatregelen die getroffen worden. De praktijk zal uitwijzen of deze ook effectief vruchten afwerpen.

Op 31 december 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. Onderzoek naar de toegang tot financiering voor KMO’s toonde aan dat het aantrekken van bankfinanciering voor KMO’s de laatste jaren niet evident was. Deze wet beoogt een oplossing aan te bieden voor enkele van die knelpunten waarbij de volgende doelstellingen worden nagestreefd:

  • creëren van voldoende transparantie m.b.t. het kredietaanbod in de precontractuele fase zodat de onderneming met voldoende kennis van zaken een bewuste keuze kan maken en de contractuele voorwaarden bij diverse kredietgevers kan vergelijken. Meer concurrentie kan leiden tot een efficiëntere kredietmarkt.
  • evenwichtiger maken van de contractuele relatie tussen kredietgever en onderneming.

De wet is van toepassing op de kredieten die aangeboden worden aan de kleine en middelgrote ondernemingen (incl. vrije beroepers) door kredietgevers in het kader van hun gebruikelijke handels-of beroepsactiviteiten. Zijn dus o.a. uitgesloten: consumentenkredieten, hypothecaire kredieten, intragroepsleningen.

Voor alle betrokken partijen wordt er met ingang van 10 januari 2014 een zorgvuldigheidsplicht vastgelegd: men dient zich te goeder trouw en billijk te gedragen en de informatie die door één der partijen verstrekt wordt, dient correct, duidelijk en niet misleidend te zijn.
Ook wordt er wettelijk vastgelegd hoe en in welke gevallen de wederbeleggingsvergoeding (verschuldigd in geval van vervroegde terugbetaling van een krediet door een onderneming) berekend dient te worden en tot welk bedrag dit beperkt is.

Van zodra er een aantal uitvoeringsbesluiten worden genomen, zullen ook onderstaande regels van toepassing zijn.

Zo dienen de banken een informatieplicht na te leven t.a.v. de onderneming: zij dienen haar op het moment van de kredietaanvraag een passende schriftelijke toelichting te bezorgen zodat de onderneming in staat is zich een algemeen beeld te vormen van de voor haar relevante kredietvormen.

De representatieve werkgeversorganisaties die de belangen van de KMO’s behartigen en de representatieve organisaties van de kredietsector zullen een gedragscode opstellen die verder zal specifiëren wat er in dergelijke informatiedocumenten moet staan. Bovendien dient de kredietgever het krediet dat qua soort het best is aangepast aan te bieden en dit rekening houdend met de financiële toestand van de onderneming op het ogenblik van het sluiten van de kredietovereenkomst en met het doel van het krediet. Hiertoe dient zij alle informatie op te vragen die volgens haar noodzakelijk is om de haalbaarheid van het beoogde project na te gaan waarvoor het krediet wordt aangevraagd, alsook van de financiële toestand van de onderneming en haar terugbetalingsmogelijkheden en lopende financiële verbintenissen.

Indien de kredietgever haar verplichting om het gepaste krediet aan te bieden niet heeft nageleefd of heeft miskend, kan de rechter de kosteloze omzetting van het krediet bevelen naar een kredietvorm die qua soort beter is aangepast.

In geval een krediet geweigerd wordt door de kredietgever dient deze de belangrijkste elementen mee te delen aan de onderneming waarop die weigering is gebaseerd of die de risico-inschatting hebben beïnvloed. Dit moet op een transparante wijze en in verstaanbare bewoordingen gebeuren. Het kan schriftelijk of mondeling gebeuren, maar in het laatste geval kan de onderneming steeds een schriftelijke verduidelijking krijgen.

Deze wettelijke verplichtingen voor de kredietgevers zullen er ongetwijfeld toe leiden dat kredietgevers op een meer formele wijze informatie zullen opvragen aan de ondernemingen ter staving van hun dossier (o.a. tussentijdse financiële cijfers, business plan, verklaringen op vlak van kredietwaardigheid/terugbetalingscapaciteiten…).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/01/2014