Baker Tilly

Enkele juridische aandachtspunten m.b.t. e-commerce

Heeft u plannen om te starten met een webshop of wil u uw bestaande e-business verder optimaliseren? De verkoop van producten en het aanbieden van diensten via het internet gaan gepaard met heel wat verplichtingen. En dit zowel met betrekking tot het opzetten en exploitatie van uw website, de contracten die u afsluit, de reclame die u voert, de behandeling van geschillen en aansprakelijkheidsclaims.

We zetten een aantal van de voornaamste juridische aandachtspunten voor u op een rijtje.

Een heel belangrijk onderdeel van de toepasselijke wetgeving is informatie. U bent verplicht om aan uw klanten, vooraleer zij ook maar enige bestelling plaatsen, voldoende en correcte informatie te verschaffen. Daarbij moet u een onderscheid maken naargelang uw klant een consument, dan wel een handelaar is. Onder “consument” wordt verstaan: een natuurlijk persoon die aankoopt voor niet-beroepsmatig gebruik.

U bent verplicht om een consument op diverse tijdstippen in het aankoopproces op omstandige wijze in te lichten over uw identiteit, uw activiteiten en de verschafte goederen of diensten en hun prijs, evenals de modaliteiten van de overeenkomst en het aankoopproces. Uw identiteit moet kenbaar worden gemaakt van zodra uw website wordt geraadpleegd en het merendeel van de overige gegevens moeten worden meegedeeld van zodra er sprake is van een uitnodiging tot aankoop. Tenslotte moet de consument op het ogenblik van validering van de bestelling, alsook van betaling op ondubbelzinnige wijze allerhande informatie worden verstrekt. Voldoet u niet aan deze regels, kan kunnen overeenkomsten ontbonden of vernietigd worden.

Voormelde regels zijn in principe niet van toepassing t.a.v. handelaars. Niettemin bent u ook dan verplicht ook aan uw klanten op voldoende duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bepaalde gegevens verstrekken.

Nadat een consument een bestelling geplaatst heeft, beschikt hij in vele gevallen over het recht om zich te bedenken, de aankoop te annuleren en zijn geld terug te krijgen. U bent als verkoper verplicht de consument in te lichten over het bestaan van dit herroepingsrecht, en dit op twee manieren: via uw website en via een tekst die de consument te zien krijgt na de aankoop. In een aantal wettelijk omschreven gevallen, kan u voorzien dat de consument niet van het herroepingsrecht geniet. In dergelijke gevallen, moet u hem daarvan eveneens verwittigen.

Net zoals bij “offline handel” is vereist dat uw klant effectief de mogelijkheid heeft gekregen om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden en deze ook heeft aanvaard. Gebeurt dit niet, kan u deze niet tegen uw klant inroepen. Het is dan ook aangewezen om niet alleen op de homepage, maar op alle pagina’s van uw website een hyperlink te plaatsen naar deze voorwaarden en in het bijzonder net voor het plaatsen van een bestelling. De klant moet tevens de mogelijkheid krijgen uw algemene voorwaarden te bewaren en te kopiëren.

U dient ook rekening te houden met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens, zeker in relatie tot consumenten. Deze wetgeving is van toepassing van zodra u gegevens van uw klanten verzamelt en deze opslaat in een database. U kan deze persoonsgegevens slechts verzamelen in het kader van welbepaalde, goed gedefinieerde doeleinden, welke bovendien legitiem moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is het registreren van de gegevens van de klant teneinde te kunnen factureren.

Voormelde verplichtingen zijn slechts een beperkte selectie uit het geheel van de regelgeving van toepassing op elektronische handel. De praktijk leert dat vele commerciële websites wettelijk niet in orde zijn. Niet alleen kan de miskenning van de regelgeving gesanctioneerd worden met strafsancties, u loopt in bepaalde gevallen ook het risico dat uw klant niet hoeft te betalen. Het is derhalve meer dan aangewezen uw website te (laten) screenen en aan te passen waar nodig.

Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Anne Roucourt of uw dossierbeheerder.

 
23/02/2016