Baker Tilly

Te verwachten aanpassingen vanaf 2013

Overzicht van de wijzigingen inzake personenbelasting :

 • Roerende voorheffing: Het algemene tarief voor de roerende voorheffing wordt vanaf 1 januari 2013 opgetrokken tot een uniform tarief van 25% op interesten, dividenden en royalties. De interesten van spaarboekjes en Leterme bons blijven onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Ook de 10% roerende voorheffing op liquidatieboni blijft (voorlopig) buiten schot. Inkomsten uit residentiële vastgoedbevaks daarentegen worden onderworpen aan 15% roerende voorheffing in plaats van 0%. Bovendien zal de roerende voorheffing opnieuw een bevrijdend karakter hebben vanaf 1 januari 2013.

  Voor auteursrechten blijft het tarief van roerende voorheffing behouden op 15%, maar enkel voor het gedeelte dat de indexgebonden grens van 54.890 EUR (aanslagjaar 2013) niet overschrijdt. Auteursrechten boven dit grensbedrag, zullen in de meeste gevallen kwalificeren als beroepsinkomsten en bijgevolg onderworpen zijn aan de normale progressieve tarieven personenbelasting.

  De bijkomende heffing van 4% die verschuldigd was op het gedeelte van bepaalde interesten en dividenden die de limiet van 20.020 EUR overschreden, wordt vanaf 1 januari 2013 afgeschaft.

  Wat 2012 betreft, blijft de 4%-heffing bestaan, maar voorziet de regering in een versoepeling. De vrijstelling van aangifteplicht voor inkomsten waarop aan de bron reeds 4% bijkomende heffing werd ingehouden, wordt uitgebreid tot:  
  • liquidatieboni (10% RV) en inkomsten uit Leterme bons (15% RV)
  • roerende inkomsten die onderworpen zijn aan 21% of 25% RV op voorwaarde dat op het totaal bedrag de 4% bijkomende heffing niet verschuldigd is. De belastingplichtige zal wel in zijn belastingaangifte moeten verklaren dat er geen bijkomende heffing van 4% verschuldigd is.
 • Premietaks op levensverzekeringen: De premietaks van 1,1% die men dient te betalen bij een storting van een premie in een levensverzekering stijgt naar 2%.
 • Fiscale amnestie: Er wordt voorzien in een laatste mogelijkheid tot regularisatie van niet aangegeven inkomsten en kapitalen tot eind 2013. De boete die verschuldigd zal zijn bovenop de verschuldigde belasting, wordt in een eerste fase verhoogd van 10% naar 15%.
 • Loonmatiging: Teneinde concurrentieel te kunnen blijven met onze buurlanden, heeft de regering een loonmatiging afgekondigd voor de periode 2013-2014. Dit betekent concreet dat de lonen de komende twee jaren niet mogen stijgen met uitzondering van indexaanpassingen en baremaverhogingen.
 • Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: Het maximumbedrag dat mag worden uitbetaald in 2013 als niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is gestegen van 2.430 EUR naar 3.100 EUR. Keerzijde van de medaille is wel dat, bovenop de bestaande solidariteitsbijdrage van 33% ten laste van de werkgever, er bijkomend een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer verschuldigd is.

Ook is het nuttig om te weten welke maatregelen de dans der onderhandelaars konden ontspringen :

 • De btw-verhoging met 1%;
 • Btw-regime van toepassing op advocaten;
 • Roerende voorheffing op spaarboekjes (al was het maar om de controlemogelijkheden van de fiscus te verhogen);
 • Repatriëring van offshore pensioenreserves;
 • Minimumbelasting in de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de uitkering van dividenden;
 • Afschaffing van fiscale aftrekbaarheid van administratieve boetes;
 • En last but not least : de verhoging van het tarief liquidatieboni (momenteel nog 10%).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

19/12/2012