Baker Tilly

Bijkomende sociale zekerheidsvrijstelling voor buitenlandse kaderleden

Teneinde buitenlandse bedrijven aan te moedigen om in België te investeren, heeft België sinds 1983 een fiscaal voordelig belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werken. Indien de buitenlandse kaderleden én hun werkgever aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen zij genieten van een aantal belangrijke fiscale voordelen met als gevolg dat de totale loonkost in hoofde van de werkgever (sterk) zal dalen.

Voordelen expat statuut

De twee belangrijkste voordelen waar een buitenlands kaderlid met het speciaal statuut kan van genieten, zijn de volgende:

  • Zij worden enkel belast op hun beroepsinkomsten gerelateerd aan prestaties op Belgisch grondgebied. Bezoldigingen die betrekking hebben op hun beroepsreizen buiten België, worden niet opgenomen in de belastbare basis. Dit is de zogenaamde ‘travel exclusion’.
  • Bepaalde vergoedingen die zij ontvangen naar aanleiding van hun tewerkstelling in België, worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever en zijn bijgevolg vrijgesteld van belasting én sociale zekerheid. Op basis van een berekeningswijze opgelegd door de fiscus (de ‘Technische nota’), kan er maximaal 11.250 EUR voor gewone kaderleden en 29.750 EUR voor onderzoekers en coördinerende functies worden vrijgesteld van belasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Wijziging standpunt RSZ

Waar de RSZ voordien voor de berekening van de sociale bijdragen enkel rekening hield met de vrijstelling voor de kosten eigen aan de werkgever zoals die worden berekend door de fiscus, heeft de RSZ recent gemeld dat zij voortaan eveneens zal rekening houden met de ‘travel exclusion’.

De RSZ aanvaardt dat het bedrag aan kosten eigen aan de werkgever mag worden verhoogd in verhouding tot het percentage dat het buitenlands kaderlid in België tewerkgesteld is. Deze nieuwe werkwijze mag wel enkel worden toegepast voor expats die als ‘gewoon’ buitenlands kaderlid worden beschouwd (en die onderworpen zijn aan de ‘fiscale’ grens van 11.250 EUR).

Dit gewijzigde RSZ-standpunt is niet van toepassing op buitenlandse kaderleden die tot de categorie ‘onderzoeker en coördinerende functies’ behoren.

Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf inkomstenjaar 2012.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

27/02/2013