Baker Tilly

De nieuwe codes 1440-15/2440-82 in de aangifte personenbelasting: risico op onjuiste aangifte

De verklaring waarin u meldt dat u geen roerende inkomsten heeft verkregen die nog aanleidingen kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4% – de zogenaamde rijkentaks – heeft zeker zijn belang.

De hervorming van de roerende inkomsten heeft gevolgen voor de meerderheid van de Belgische bevolking. Iedereen die in 2012 roerende inkomsten heeft ontvangen, dient immers na te gaan of hij of zij al dan niet deze roerende inkomsten dient aan te geven in de aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2012 en dit om te bepalen of de 4%bijkomende heffing al dan niet verschuldigd is. Bovendien zal de belastingplichtige in zijn belastingaangifte dienen te verklaren dat geen andere dan in de aangifte vermelde inkomsten werden verkregen die aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffing van 4%. En aangezien de meerderheid van de Belgische bevolking een zichtrekening en een spaarrekening heeft, zal zowat iedereen deze verklaring moeten afleggen, ook de kleine spaarders. Daarom ook is het vak van de roerende inkomsten verplaatst naar deel 1 van de aangifte.

Deze verklaring is echter niet onbelangrijk. Indien men vergeet om deze code aan te kruisen, leidt dit immers tot een onjuiste aangifte. Bovendien geeft Tax-On-Web geen melding indien men de aangifte indient zonder de verklaring aan te kruisen. Bij het vaststellen van een onjuiste aangifte, kan de fiscus een vraag om inlichtingen sturen waar de belastingplichtige één maand de tijd voor heeft om op te antwoorden. Verder kan een onjuiste aangifte ook leiden tot een geldboete of een belastingverhoging.

Om te bepalen of men al dan niet roerende inkomsten dient op te nemen in de aangifte, dient men vooreerst na te gaan of de grens van 20.020 EUR aan roerende inkomsten overschreden is. Indien dit niet zo zou zijn, dient men enkel de bovengenoemde verklaring aan te kruisen. Indien de grens van 20.020 EUR wel overschreden werd en er vooraf geen 4% bijkomende heffing ingehouden werd door de bank, is men verplicht om alle roerende inkomsten te vermelden in de aangifte. Op het saldo boven de limiet van 20.020 EUR wordt er bijgevolg een bijkomende heffing van 4% geheven. Ook dan dient met de codes 1440-15/2440-82 aan te vinken. Het betreft wel een eenmalige verklaring voor dit jaar aangezien vanaf inkomstenjaar 2013 de aangifteplicht van roerende inkomsten waarop reeds roerende voorheffing werd ingehouden, verdwijnt.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/05/2013