Baker Tilly

De fiscale maatregelen van het eenheidsstatuut

De invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden brengt ook een aantal fiscale wijzigingen met zich mee.

 

Deze wijzigingen zetten wij hieronder voor u op een rij:

Afschaffing van de fiscale vrijstelling voor opzeggingsvergoedingen

Sinds 1 januari 2012 zijn onder bepaalde voorwaarden de ontvangen bezoldigingen voor geleverde prestaties tijdens de opzeggingstermijn en de eigenlijke opzeggingsvergoeding vrij van belastingen ten belope van maximum 425 EUR (niet-geïndexeerd basisbedrag). Dit bedrag zou vanaf 1 januari 2014 worden opgetrokken tot 850 EUR (niet-geïndexeerd).

De wet die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert, schaft deze vrijstellingsregeling vanaf 1 januari 2014 af. De wetgever heeft echter wel in een overgangsregeling voorzien. Voor onderstaande 2 situaties blijft de vrijstelling ook nà 1 januari 2014 van toepassing:

 •  het ontslag werd vóór 1 januari 2014 ter kennis gebracht van de werknemer;
 • het ontslag wordt vanaf 1 januari 2014 door de werkgever gegeven aan de werknemer die volgende voorwaarden cumulatief vervult:
  • hij maakt het voorwerp uit van een ontwerp van collectief ontslag dat ten laatste werd betekend op 31 december 2013
  • hij valt onder het toepassingsgebied van een cao die de gevolgen van het collectief ontslag omkadert en die ten laatste op 31 december 2013 bij de FOD Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg (op griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen) werd neergelegd. De verhoogde vrijstelling van 850 EUR is bijgevolg wel nog van toepassing in de situatie waarbij de opzegging op of na 1 januari 2014 ter kennis wordt gebracht aan de werknemer (i.e. de 2e situatie).

  Ontslagcompensatievergoeding

  Waar de wet de hierboven vermelde fiscale vrijstelling heeft geschrapt, voert zij meteen ook een nieuwe vrijstelling in.

  Het eenheidsstatuut zorgt ervoor dat arbeiders met ingang van 1 januari 2014 recht hebben op een langere opzeggingstermijn in vergelijking met de oude regels. Echter, alleen op de arbeidsovereenkomsten die nà 31 december 2013 zijn afgesloten, zullen de gunstigere opzeggingstermijnen volledig kunnen worden toegepast. Voor de arbeiders die daarentegen een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten vóór 1 januari 2014 zal de opzeggingstermijn voor de reeds verworven anciënniteit tot 31 december 2013 nog worden berekend op basis van de vorige regeling. Zoals hierboven reeds gemeld, zal de RVA aan deze arbeiders een ontslagcompensatievergoeding uitbetalen om dit verschil te compenseren. Deze vergoeding is volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting én sociale zekerheidsbijdragen.

  Sociaal passief

  Ook werkgevers kunnen genieten van een vrijstelling en dit ter compensatie van de hogere ontslagkost die de nieuwe regels inzake opzeggingstermijnen in sommige gevallen met zich mee zal brengen.

  Om deze hogere kost op te vangen, heeft men een economische vrijstelling, het ‘sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut’, ingevoerd. Door deze vrijstelling worden de winsten en baten van belasting vrijgesteld ten belope van een bepaald bedrag aan bezoldigingen toegekend aan werknemers die bij de betrokken belastingplichtige minimaal 5 jaar hebben gewerkt na 1 januari 2014. De datum van indiensttreding speelt hierbij geen enkele rol. Deze vrijstelling zal bijgevolg voor de eerste maal kunnen worden toegepast vanaf het aanslagjaar 2020.

  Het vrij te stellen bedrag is gelijk aan 3 weken bezoldiging per begonnen dienstjaar vanaf het 6e dienstjaar na 1 januari 2014. Vanaf het 21e dienstjaar (na 1 januari 2014) is de belastingvrijstelling gelijk aan 1 week bezoldiging per bijkomend begonnen dienstjaar.

  Op het moment dat de werknemer dan de onderneming verlaat, moet het voor deze werknemer reeds vrijgestelde bedrag worden opgenomen in de winsten en baten van het belastbaar tijdperk waarin de tewerkstelling wordt beëindigd.

  Momenteel is er nog geen maximumbezoldiging ingevoerd waarop de vrijstelling kan worden berekend maar verwacht wordt dat dit later bij een KB zal worden bekend gemaakt.

  Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens, An Tierens of uw dossierverantwoordelijke.

   

  14/03/2014