Baker Tilly

Aangifte bestaan juridische constructies in PB aangifte vanaf aanslagjaar 2014: zwarte lijst van geviseerde rechtspersonen gepubliceerd

Vorige zomer voerde de fiscale wetgever een wettelijke verplichting in om vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) in de aangifte in de personenbelasting het bestaan te melden van bepaalde ‘juridische constructies’, zoals deze werden gedefinieerd in artikel 2, §1, 13° WIB 92. Het gaat hierbij zowel om rechtsverhoudingen (zoals trusts), als om buitenlandse rechtspersonen die aldaar vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting of er voor roerende inkomsten van een aanzienlijk gunstigere belastingregeling kunnen genieten (Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (B.S., 1 augustus 2013 , 2de editie)). In een recent Koninklijk Besluit van 19 maart 2014 (B.S., 2 april 2014) werd een lijst van geviseerde buitenlandse rechtspersonen opgenomen.

Meldingsplicht voor oprichter en (potentieel) begunstigden van juridische constructies

Vanaf aanslagjaar 2014 (inkomstenjaar 2013) dienen belastingplichtigen in de personenbelasting in hun jaarlijkse aangifte (zie Deel 1, Vak XIII, C van het aangifteformulier) het bestaan te melden van juridische constructies, waarvan zij of hun echtgenoot of kinderen over wiens inkomsten zij het wettelijk genot hebben hetzij een oprichter zijn, hetzij bij hun weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde zijn (artikel 307, §1, vierde lid WIB 92).

Het begrip ‘juridische constructie’ staat gedefinieerd in artikel 2, §1, 13° WIB 92 en omvat:

  • Een rechtsverhouding, in het leven geroepen door een rechtshandeling van de oprichter of een rechterlijke beslissing, waarbij goederen of rechten onder de macht van een beheerder worden gebracht om ze te besturen ten behoeve van een of meer begunstigden, dan wel voor een bepaald doel. Typisch voorbeeld is de trust-figuur.
  • Een niet-inwoner (rechtspersoon) die, krachtens de wetgeving van het land of rechtsgebied, waar hij gevestigd is, aldaar hetzij niet aan een inkomstenbelasting onderworpen is, hetzij wat de roerende inkomsten betreft, aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling onderworpen is dan de Belgische, waarbij de juridische rechten op de aandelen of deelbewijzen door rijksinwoners worden gehouden of waarvan de begunstigde van de economische rechten op hun goederen of kapitalen een Belgisch rijksinwoner is. De relevante rechtsgebieden en rechtsvormen dienen bij Koninklijk Besluit (‘KB’) te worden vastgelegd.

Oprichters zijn natuurlijke personen (dan wel hun directe of indirecte erfgenamen), die de juridische constructie buiten hun beroepswerkzaamheid hebben opgericht, of er rechten of goederen hebben in ondergebracht, dan wel de voormelde juridische of economische rechten in aanhouden.

Zwarte lijst van landen en rechtspersonen

Zoals hierboven aangegeven, heeft de Koning in een recent KB een zwarte lijst van rechtsgebieden en rechtsvormen gepubliceerd voor wat betreft de buitenlandse rechtspersonen (andere dan de rechtsverhoudingen). Hiervoor werd inspiratie gezocht in de lijst van entiteiten opgenomen in bijlage 1 bij het voorstel tot wijziging van de Europese Spaarrichtlijn 2003/48/EG.

Het gaat in totaal om 69 rechtsvormen in een 58-tal verschillende landen of rechtsgebieden, waarvan enkel Luxemburg (voor wat betreft de société de gestion de patrimoine familiale of SPF) deel uitmaakt van de EU. Voor de rest bevat de lijst weinig verrassingen. Meestal gaat het om lokale stichtingen, zoals de foundation in Zwitserland of Monaco, international business companies (bijv. in Panama) en exempt of offshore companies (bijv. in de Verenigde Arabische Emiraten). Opvallend zijn wel onder meer de limited liability company in de Amerikaanse staten Delaware en Wyoming en de verwijzing naar de stichting particulier fonds in de “Nederlandse Antillen”, hoewel deze laatste sedert 2010 zijn opgeheven en deels zijn opgegaan in het koninkrijk Nederland. Niettemin volgt het KB hier de werkwijze van de Ecofin op het vlak van de Europese Spaarrichtlijn.

Wenst u over dit alles meer te vernemen of de volledige lijst te bekomen, neem dan contact op met Marc De Munter of uw dossierverantwoordelijke.


24/04/2014