Baker Tilly

Buitenlandse bankrekeningnummers - uitnodiging tot melding aan het Centraal Aanspreekpunt

Ongeveer 3 jaar geleden werd de regelgeving inzake het bankgeheim grondig hervormd. Door de invoering van de wet van 14 april 2011 kan de belastingadministratie inlichtingen vragen aan banken in hoofde van belastingplichtigen waarvan er aanwijzingen zijn van fiscale fraude of indien er sprake is van een indiciair tekort. Dit bracht echter praktische problemen met zich mee aangezien de administratie niet altijd weet bij welke bank een belastingplichtige een rekening heeft lopen.

Als oplossing werd het ‘Centraal Aanspreekpunt’ (CAP) opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België. Door dit aanspreekpunt kan de fiscus meteen te rade gaan bij de NBB om te weten te komen bij welke bank een belastingplichtige één of meerdere rekeningen heeft. Dit aanspreekpunt mag niet worden verward met het centraal aanspreekpunt in het kader van de rijkentaks waar alle roerende inkomsten aan moesten worden gemeld. Dit meldpunt werd uiteindelijk nooit opgericht.

Iedere bank-, wissel-, krediet-of spaarinstelling had tot 31 maart 2014 de tijd om de identiteit van hun cliënten en de nummers van hun rekeningen en contracten mee te delen aan het CAP voor wat het jaar 2013 betreft. Voornoemde instellingen zijn verplicht om deze informatie voortaan ieder jaar, uiterlijk op 31 maart, te melden aan het centraal aanspreekpunt voor het voorafgaande kalenderjaar. Uitzonderlijk moesten de financiële instellingen ook een mededeling doen voor de jaren 2010, 2011 en 2012 en dit uiterlijk op 1 februari 2014.

Vanaf 1 mei 2014 zal de fiscale Administratie effectief gegevens kunnen opvragen bij voornoemd aanspreekpunt en dit in de gevallen waarbij er aanwijzingen zijn van belastingontduiking of bij een indiciair tekort of op verzoek van een buitenlandse administratie. Tot op heden bevat het CAP (voorlopig?) enkel de namen en rekeningnummers van de belastingplichtigen en nog geen bedragen of saldo’s.

Hoe zit het met de melding van de buitenlandse rekeningnummers?

De Belgische wetgever kan buitenlandse banken niet verplichten te melden welke Belgische belastingplichtigen een rekening bij hun hebben. Tenzij de buitenlandse bank een Belgische vestiging heeft, in dit geval moet deze bank het bestaan van de rekeningen melden aan het CAP. De meldingsplicht via de belastingaangifte van het bezit van een buitenlandse rekening bestond wel reeds. De wetgever had hier sinds aanslagjaar 2012 de verplichting aan gekoppeld om ook de nummers van deze rekeningen te melden bij het centraal aanspreekpunt. In de aangifte in de personenbelasting ging de belastingplichtige vervolgens moeten bevestigen dat de aanmelding bij het CAP effectief was gebeurd. Aangezien de modaliteiten voor de meldingsplicht bij het CAP nog moesten worden vastgelegd door de Koning, werd deze informatieplicht verschoven naar aanslagjaar 2014.

Het recent verschenen aangifteformulier voor inkomstenjaar 2013 maakt echter opnieuw nergens melding van deze plicht. In de plaats daarvan zal de FOD Financiën wel een uitnodiging sturen naar alle belastingplichtigen die in de aangifte in de personenbelasting voor de aanslagjaren 2012 tot 2014 hebben aangegeven dat ze over een buitenlandse rekening beschikten. De belastingplichtige zal de naam van de financiële instelling en het land(en) waar deze buitenlandse rekeningen geopend zijn geweest, dienen mee te delen aan het centraal aanspreekpunt. Deze melding moet gebeuren binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de derde dag volgend op de door de FOD Financiën toegezonden uitnodiging en ten vroegste binnen 2 maanden vanaf 1 november 2014.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.


24/04/2014