Baker Tilly

Nieuwe aanpassingen vanaf 2013, wellicht met een staartje…


Wellicht wordt nog voor Kerstmis een programmawet gepubliceerd waarmee nieuwe maatregelen van kracht zullen worden vanaf 1 januari 2013 (of aanslagjaar 2014). De wijzigingen op het vlak van roerende voorheffing, de korte passage van de 4% bijkomende heffing incluis, kan u nalezen in het deel personenbelasting van deze nieuwsbrief. Inzake vennootschapsbelasting blijven de aanpassingen beperkt tot :

 • De invoering van een belasting van 0,4% op meerwaarden op aandelen (0,412% incl. crisisbijdrage) : deze meerwaardebelasting zal van toepassing zijn op alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, met uitzondering van de KMO’s. Op deze belasting zijn geen aftrekken van toepassing, waardoor dit de minimale belasting zal zijn. Eerder werd reeds een meerwaardebelasting van 25% ingevoerd (25,75% incl. crisisbijdrage) op meerwaarden gerealiseerd bij verkoop van aandelen die minder dan één jaar werden aangehouden. Deze 25% is van toepassing op alle vennootschappen (incl. KMO’s). Ter herinnering : tot vorig jaar was de regeling nochtans eenvoudig : meerwaarden op aandelen waren steeds vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de dividenden van die aandelen recht gaven op DBI-aftrek (indien de zgn. taxatievoorwaarde voldaan was).

 • Een verlaging van het tarief notionele interestaftrek (‘NIA’) : na de recente aanpassing van het tarief notionele interestaftrek naar 3% (3,5% voor KMO’s), wordt het tarief nogmaals verlaagd naar 2,74% (of 3,24% voor KMO’s). Naast de verlaging van de tarieven werd ook de overdraagbaarheid van de niet-aangewende notionele interestaftrek naar volgende jaren eerder al afgeschaft, wat alles samen resulteert in drie aanpassingen aan deze aftrek in het afgelopen jaar. Slechte score voor België inzake de fiscale stabiliteit die buitenlandse investeerders zoeken!

 • Het effectiever maken van de toepassing van belastingverhogingen : Wanneer ten gevolge van bv. niet-aangegeven inkomsten of niet-aftrekbaarheid van bepaalde kosten in de vennootschapsbelasting, een belastingverhoging van toepassing was, had deze belastingverhoging in bepaalde gevallen geen uitwerking (bijvoorbeeld wanneer te hoge voorafbetalingen werden gedaan). De wetgeving zal aangepast worden om de voorziene belastingverhoging ook in deze gevallen toe te passen.

Verder worden maatregelen voorzien om de rechtszekerheid te verhogen :

 • Wegens de blijvende onzekerheid in verband met de correcte toepassing van de antimisbruikbepaling zal een circulaire gepubliceerd worden die concrete voorbeelden geeft inzake het toepassingsgebied op het vlak van inkomstenbelasting. Ook krijgen de ambtenaren bij de FOD Financiën richtlijnen over de correcte toepassing van de antimisbruikbepaling en wil men een apart team creëren dat vragen omtrent de invulling van deze regel moet beantwoorden;
 • De belastingplichtige krijgt inzagerecht tijdens fiscaal onderzoek van zijn dossier;
 • Er wordt nogmaals gesleuteld aan de toepassing van de aanslag geheime commissielonen : de aanslag van 309% zal niet meer toegepast worden op restaurantkosten (waarom enkel voor deze kosten een uitzondering wordt gemaakt is niet duidelijk). Ook niet op kosten die gemengd zijn van aard of duidelijk privékosten zijn op voorwaarde dat de genieter nog kan worden belast binnen de normale driejarige aanslagtermijn.

Ook is het nuttig om te weten welke maatregelen de dans der onderhandelaars konden ontspringen :

 • De btw-verhoging met 1%;
 • Btw-regime van toepassing op advocaten;
 • Roerende voorheffing op spaarboekjes (al was het maar om de controlemogelijkheden van de fiscus te verhogen);
 • Repatriëring van offshore pensioenreserves;
 • Minimumbelasting in de vennootschapsbelasting gekoppeld aan de uitkering van dividenden;
 • Afschaffing van fiscale aftrekbaarheid van administratieve boetes;
 • En last but not least : de verhoging van het tarief liquidatieboni (momenteel nog 10%).

Al is het maar omdat mag verwacht worden dat deze punten tijdens het komende jaar terug op de onderhandelingstafel terecht zullen komen (het staartje dus) …..

Wenst u meer informatie over de maatregelen die in uw specifieke situatie aangewezen zijn? Aarzel dan niet om Tanja De Decker of uw dossierbeheerder te contacteren.

 

19/12/2012