Baker Tilly

Hogere taks op de liquidatiebonus vermijden? Beslis snel want uitstel is enkel voor inbrengakte!

In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat uitstel werd verleend om uw belaste reserves aan 10% roerende voorheffing “vast te klikken”. Dit uitstel geldt enkel voor het verlijden van de notariële akte tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal. De eerste actie, nl. de dividenduitkering, dient in de meeste gevallen nog voor het jaareinde te worden ondernomen. Bepaalde ondernemingen die de boot hadden gemist, krijgen met dit uitstel wel een nieuwe kans om alsnog een deel van hun belaste reserves te behoeden voor het verhoogde tarief van 25%.

In het kader van de overgangsregeling voor liquidatieboni, kan uw vennootschap de reeds opgebouwde belaste reserves éénmalig als dividend uitkeren aan 10% roerende voorheffing, op voorwaarde dat deze netto dividenden onmiddellijk gebruikt worden om het maatschappelijk kapitaal van de uitkerende vennootschap te verhogen. Na een wachttermijn van 4 jaar (voor KMO) of 8 jaar (voor grote ondernemingen), kunnen deze netto dividenden dan zonder bijkomende heffing naar het privévermogen van de aandeelhouders komen via een kapitaalvermindering. De fiscus publiceerde op 13 november een addendum aan haar eerdere circulaire, die van 1 oktober 2013. Aan de regeling op zich werd niets veranderd, wel aan de timings. Maar opgelet: ook al werd uitstel gegeven voor het verlijden van de notariële akte voor kapitaalverhoging, toch moeten voor de meeste ondernemingen, deze die hun boekjaar afsluiten op 31 december, nog knopen worden doorgehakt voor het einde van dit jaar. Voor alle duidelijkheid worden de timings hieronder nog even op een rijtje gezet:

Het is heel belangrijk om bovenvermelde timings strikt te respecteren, aangezien het overschrijden van deze termijnen belangrijke gevolgen kan hebben. Indien niet tijdig kan overgegaan worden tot verlijden van de akte m.b.t. de verhoging van het maatschappelijk kapitaal, kan het 10% tarief niet toegepast worden en is een aanvullende 15% roerende voorheffing verschuldigd.

Wat betreft de wachttermijnen die u moet respecteren (4 of 8 jaar), meldt de circulaire nog dat deze worden berekend vanaf de datum (die volgt op datum) van authentieke akte van kapitaalverhoging. Het beperkte uitstel dat werd gegeven op 13 november ll. wil dus geenszins zeggen dat de voorziene wachttermijn wordt verkort. Bij wijze van voorbeeld: Indien de akte tot kapitaalverhoging werd verleden op 31 maart 2014, mag niet worden overgegaan tot kapitaalvermindering voor 1 april 2018.

Het uitstel heeft dus een beperkte impact, behalve voor aandeelhouders die de boot hadden gemist. De vennootschappen waarvan het boekjaar afsluit in de periode van 1 oktober 2013 tot 30 november 2013, en die niet tijdig overgingen tot dividenduitkering én kapitaalverhoging, krijgen met dit uitstel een nieuwe kans om nog voor het einde van dit kalenderjaar een dividend uit te keren aan 10%. De opgelegde kapitaalverhoging om bijkomende roerende voorheffing te vermijden, kunnen ze dan in de loop van de eerste drie maanden van 2014 formaliseren.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Marc De Munter, Tanja De Decker of uw dossierverantwoordelijke

 

28/11/2013