Baker Tilly

30 november 2016: deadline bijzondere liquidatiereserve aanslagjaar 2014

Teneinde ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige winsten die verbonden waren aan de aanslagjaren 2013 en 2014 niet uit de boot zouden vallen naar aanleiding van de invoering van de regeling van de “gewone” liquidatiereserve, werd vorig jaar een afzonderlijke regeling ingevoerd waarbij een bijzondere liquidatiereserve kon worden aangelegd voor deze winsten. Voor de aangifte van deze bijzondere liquidatiereserve en betaling van de erop betrekking hebbende afzonderlijke aanslag van 10% werden twee uiterste data vooropgesteld, i.e. 30 november 2015 voor winsten van aanslagjaar 2013 en 30 november 2016 voor winsten van aanslagjaar 2014.

De termijn om te beslissen tot de aanleg van de bijzondere liquidatiereserve met betrekking tot aanslagjaar 2014 loopt aldus op zijn einde. Uiterlijk op 30 november 2016 dient de bijzondere aanslag van 10% betaald te worden en het speciaal aangifteformulier 275A- Sp. - Bijz. – 2014 ingediend te worden voor de belaste winst die werden gerealiseerd tijdens aanslagjaar 2014. De boeking van de bijzondere liquidatiereserve dient dan te geschieden bij het afsluiten van het lopende boekjaar.

Indien u inderdaad nog wenst gebruik te maken van het stelsel van de bijzondere liquidatiereserve voor de boekhoudkundige winst van aanslagjaar 2014, dan raden wij aan snel te handelen en vóór het einde van de maand november hiertoe de betaling van de bijzondere aanslag uit te voeren en het aangifteformulier in te dienen.

Tot slot wensen wij nog mee te geven dat de aanleg van deze bijzondere liquidatiereserve in het lopende boekjaar niet uitsluit dat ook een “gewone” liquidatiereserve voor de jaarwinst van het lopende boekjaar kan aangelegd worden.

Voor verdere vragen omtrent de problematiek van kostenaftrek binnen de vennootschap kan u zich steeds wenden tot uw dossierbeheerder, Marc De Munter of de andere leden van onze Consulting afdeling.

22/11/2016