Baker Tilly

Fiscale wijzigingen in 2017

Traditioneel starten wij een nieuw jaar met een terugblik op het verleden en nieuwe voornemens voor het komende jaar. Ook op wetgevend vlak kent men deze traditie: in december wordt gewoonlijk de programmawet gestemd, een wet die samen met de begroting wordt ingediend en bepalingen bevat die nodig zijn voor de realisatie van de begrotingsdoelstellingen. Dit jaar was dat niet anders.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit de programmawet van 25 december 2016.

Roerende voorheffing

Het nominaal tarief van de roerende voorheffing stijgt nogmaals, van 27% naar 30%. Van toepassing op de meeste roerende inkomsten (interesten, dividenden,..) die worden toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2017.

Ook de roerende voorheffing verschuldigd bij vervroegde uitkering uit aangelegde liquidatiereserves (binnen 5 jaar na aanleg van de liquidatiereserve), stijgt van 17% naar 20%. Dit voor nieuwe liquidatiereserves opgebouwd vanaf 1 januari 2017 en verbonden aan aanslagjaar 2018.

Het tarief roerende voorheffing van toepassing op interesten op een gereglementeerd spaarboekje (>1.880 euro) en interesten uit de Leterme-Staatsbon blijft 15%.

Interne meerwaarden

In het verleden kon men via een inbreng van aandelen, gevolgd door een kapitaalvermindering, vaak voor een belangrijke waarde belastingvrije gelden doen doorstromen naar de natuurlijke persoon-aandeelhouders. De fiscale step-up die meestal werd gerealiseerd bij een inbreng van aandelen wordt aan banden gelegd. Voortaan wordt het gestort kapitaal in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap beperkt tot de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen bij de inbrenger. Het verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde (zijnde de interne meerwaarde of step-up), zal worden beschouwd als belaste reserve. Een latere kapitaalvermindering die wordt toegerekend op deze belaste reserve, zal dus fiscaal behandeld worden als dividenduitkering en onderworpen worden aan het tarief van de roerende voorheffing (30% vanaf 1 januari 2017).

Verder werden ook gerichte controleacties aangekondigd op in het verleden gerealiseerde interne meerwaarden, dit op basis van de algemene antimisbruikbepaling (art. 344§1 WIB).

Autokosten en tankkaart

Een vennootschap die, al dan niet kosteloos, een bedrijfswagen ter beschikking stelt van haar werknemers moest 17% van het bedrag van het voordeel van alle aard (voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen) aangeven als een verworpen uitgave.

De fiscale kost van bedrijfswagens voor de werkgever-vennootschap werd op twee vlakken verhoogd:

 • Het bedrag dat de vennootschap in verworpen uitgaven moet opnemen, stijgt van 17% naar 40% van het voordeel van alle aard indien de vennootschap ook de brandstofkosten verbonden aan het privé gebruik van de wagen geheel of gedeeltelijk ten laste neemt.
 • Wanneer het voordeel van alle aard volledig wegvalt bij de werknemer omdat deze een eigen bedrage betaalt, werkt dit niet meer door in de fiscale last voor de vennootschap. Er wordt niet langer rekening gehouden met een eventuele bijdrage van de werknemer, zodat de vennootschap voortaan steeds hetzij 17% (zonder tankkaart), hetzij 40% (met tankkaart) van het voordeel van alle aard (vóór aftrek van de eigen bijdrage) in verworpen uitgaven moet opnemen.

Dezelfde regeling geldt in de rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners. Van toepassing vanaf 1 januari 2017.

Speculatiebelasting

De speculatiebelasting die werd ingevoerd bij wet van 26 december 2015, en van toepassing was op speculatieve meerwaarden gerealiseerd door natuurlijke personen bij overdracht binnen 6 maanden van beursgenoteerde aandelen, opties, warranten en andere beursgenoteerde financiële instrumenten, werd afgevoerd.

Beurstaks

Overzicht van de wijzigingen met ingang van 1 januari 2017:

 • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de taks op de beursverrichtingen, zodat de beurstaks voortaan niet meer kan ontweken worden door een beroep te doen op een buitenlandse tussenpersoon. Het is voortaan de Belgische ordergever die de schuldenaar van de belasting wordt, en niet de (in het buitenland gevestigde) tussenpersoon.
 • Verdubbeling van alle plafonds van de beurstaks. De taks bedraagt 0,27%, maar met een maximum bedrag dat afhankelijk is van het type instrument. Deze grens verhoogt:
  - van 800 euro naar 1.600 euro voor aandelen,
  - van 650 euro naar 1.300 euro voor obligaties en
  - van 2.000 euro naar 4.000 euro voor kapitalisatieaandelen van beveks/bevaks.
 • Verder werd de termijn voor de aangifte en betaling van de beurstaks verlengd, en de boetes voor laattijdige betaling van de beurstaks verhoogd.

Ook andere fiscale wetten gepubliceerd

Behalve de programmawet, werd ook volgende fiscale wetgeving gepubliceerd in december 2016:

 • Inzake transfer pricing werden de modelformulieren gepubliceerd voor het groepsdossier (Master File), het lokaal dossier (Local File) en het landenrapport (Country-by-Country Report). Ook de verplichte notificatie inzake de groepsvennootschap die zal instaan voor de opmaak van het landenrapport werd verder toegelicht. Meteen werd uitstel verleend: de notificatieplicht voor rapporteringsperiodes van multinationale groepen of boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 moet uiterlijk op 30 september 2017 vervuld worden. (KB 28 oktober 2016, B.S. 2 december 2016)
  Voor meer info over de transfer pricing rapporteringsverplichtingen: Zie onze nieuwsbrief van oktober 2016, te raadplegen op www.bakertillybelgium.be.
 • Creatie van een juridisch kader voor crowdfundingplatformen waarop beroep wordt gedaan in het kader van de tax shelter regeling voor startende ondernemingen. Zie ook onze nieuwsbrief van oktober 2015, te raadplegen op www.bakertillybelgium.be. (Wet van 18 december tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën)

Nog te verwachten:

 • Invoering van de aftrek voor innovatie-inkomsten, ter vervanging van de octrooi-aftrek. Deze nieuwe aftrek kan verwacht worden nieuwe kansen te creëren door een uitbreiding van de scope naar kwekersrechten en geneesmiddelen, maar ook naar auteursrechtelijk beschermde software. Verder zal deze fiscale aftrek ook overdraagbaar zijn naar volgende belastbare tijdperken en zal men deze kunnen claimen vanaf het moment van octrooiaanvraag (in plaats van octrooitoekenning).
 • Ook van de hervorming van de vennootschapsbelasting, met de verwachte significante daling van het tarief vennootschapsbelasting, wordt nog steeds werk gemaakt.

Over deze onderwerpen kan u binnenkort meer lezen in onze volgende nieuwsbrieven.

Voor verdere toelichting en vragen kan u zich wenden tot uw dossierverantwoordelijke of Tanja De Decker (t.dedecker@bakertillybelgium.be).

12/01/2017