Baker Tilly

De fairness tax: ook voor KMO’s?

Sinds aanslagjaar 2014 is 5,15% fairness tax van toepassing voor grote ondernemingen die aan hun aandeelhouders dividenden uitkeren uit winst waarop ze geen of weinig vennootschapsbelasting betalen omdat ze gebruik maken van de notionele interestaftrek of overgedragen verliezen. De fairness tax is een belasting op het niveau van de dividend betalende vennootschap (in de vennootschapsbelasting dus), en vormt een minimumbelasting.

Nu al realiteit voor vele vennootschappen

Ondanks de recente invoering van de fairness tax, namelijk door de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013), is deze in vele gevallen nu reeds van toepassing. De fairness tax werd namelijk van kracht vanaf aanslagjaar 2014, dus voor vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2013 of later is deze nieuwe belasting reeds een realiteit waarmee ze rekening moeten houden.

Toepassingsgebied: enkel multinationals of ook grotere KMO’s?

De fairness tax is enkel van toepassing voor grote vennootschappen. Het wetsartikel betreffende de fairness tax bevat in de laatste paragraaf een expliciete uitsluiting van de vennootschapen die als “kleine vennootschappen” worden aangemerkt in het belastbaar tijdperk waarvoor de dividenden worden uitgekeerd. Wanneer is men een “kleine vennootschap” of KMO ? Hiervoor gelden drie criteria die moeten bekeken worden voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar: maximum 50 werknemers, maximum 7,3 miljoen euro omzet en een balanstotaal van ten hoogste 3,65 miljoen euro. Een onderneming die aan twee van deze drie criteria voldoet, wordt beschouwd als een kleine vennootschap/KMO en hoeft niets te vrezen van de fairness tax. Een vennootschap waarvan het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, is in elk geval geen kleine vennootschap en valt dus binnen het toepassingsgebied van de fairness tax.

OPGELET! Voor ondernemingen die deel uitmaken van een groep, moeten deze criteria op geconsolideerde wijze worden beoordeeld. Een groep van KMO’s kan op geconsolideerd niveau dus toch nog in het vaarwater komen van de fairness tax…

Wanneer fairness tax? Een concreet voorbeeld

Een “grote” vennootschap met een boekjaar dat gelijk loopt met een kalenderjaar, had per 31 december 2012 belaste reserves op haar balans staan ten belope van 450.000 EUR. Haar boekhoudkundige winst over het boekjaar 2013 (aanslagjaar 2014) bedraagt 45.000 EUR De vennootschap heeft een economisch moeilijke periode achter de rug, en heeft nog 120.000 EUR fiscale verliezen uit het verleden. Op de algemene vergadering in juni 2014 wordt beslist tot dividendtoekenning van 150.000 EUR. Dit dividend zal geacht worden om ten belope van 45.000 EUR voort te komen uit boekjaar 2013/aanslagjaar 2014 en voor het verschil (zijnde 105.000 EUR) uit de opname van voorheen belaste reserves. Deze voorheen belaste reserves worden beschouwd als “goede” reserves en zijn volgens de wet niet onderhevig aan de fairness tax. Het deel van de winst dat voortkomt uit het boekjaar 2013 (dus aanslagjaar 2014, m.a.w. 45.000 EUR) zal wel onderworpen zijn aan de fairness tax indien de winst wordt gecompenseerd met de overgedragen verliezen.

OPGELET: In het hierboven geschetste geval is het aangewezen om geen dividend uit te keren. Door toepassing van een overgangsmaatregel voor aanslagjaar 2014 is het namelijk zo dat de winst van het boekjaar 2013:

  •  slechts binnen het toepassingsgebied van de fairness tax komt indien deze wordt uitgekeerd als dividend;
  •  niet in aanmerking komt voor de fairness tax indien geen dividend wordt uitgekeerd. Deze winst kan dan worden toegevoegd aan de “goede” reserves die in latere jaren zonder hinder van de fairness tax kunnen worden uitgekeerd.

Deze overgangsmaatregel geldt uiteraard enkel voor aanslagjaar 2014, zodat vanaf AJ 2015 steeds moet rekening gehouden worden met de fairness tax indien dividenden worden uitgekeerd uit onbelaste winsten door toepassing van de notionele interestaftrek en de overgedragen verliezen.

Samengevat:

  • maken uw KMO vennootschappen deel uit van een groep: laat dan bekijken of uw KMO’s op geconsolideerd niveau niet kwalificeren als “grote vennootschappen”. Indien dit het geval is, is de fairness tax mogelijks van toepassing. Uiteraard speelt fairness tax enkel indien dividenden worden uitgekeerd en notionele interestaftrek of fiscale verliezen worden aangewend;
  • heeft uw vennootschap in aanslagjaar 2014 (boekjaar dat afsluit per 31/12/2013 of later) winst gemaakt en heeft zij nog notionele interestaftrek of overgedragen verliezen om deze winst te neutraliseren: contacteer uw dossierbeheerder of fiscaal raadgever alvorens te beslissen tot dividenduitkering om toepassing van de fairness tax te voorkomen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Tanja De Decker of uw dossierverantwoordelijke

 

24/01/2014