Baker Tilly
 

Vakartikels

Artikels in de vakpers, geschreven door de specialisten van Baker Tilly Belgium

 • Nieuwe ‘sociale’ Oprichten vennootschap fiscaal weer wat aantrekkelijker (Marc De Munter, Vrij ondernemen, december 2017)
  De jongste maanden is er heel wat te doen geweest rond de fiscale hervormingsplannen van de regering-Michel. Na wekenlang overleg kwam er eind juli witte rook uit de schouwen van de Wetstraat met het zogenaamde Zomerakkoord, dat een ingrijpende fiscale hervorming, voornamelijk van de vennootschapsbelasting, in de steigers zette. Hierna wordt verder ingegaan op de tariefverlaging. Lees meer.
 • Nieuwe ‘sociale’ GVV met fiscaal gunststatuut in de steigers (Marc De Munter, Fiscoloog, september 2017)
  Het landschap van de vastgoedbeleggingsvehikels, dat naast de klassieke vastgoedbevaks, de (openbare en institutionele) gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen omvat, krijgt er een nieuwe categorie bij, nl. de ‘sociale gereglementeerde vastgoedvennootschap’. Lees meer.
 • Aandelenopties rechtstreeks toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen genieten niet langer van gehalveerde belastbare basis (Marc De Munter, Pacioli, juni 2017)
  Recentelijk heeft de fiscale administratie op initiatief van de minister van Financiën bij wege van aanschrijving een einde gesteld aan de praktijk van de centrale diensten om aandelenopties toegekend aan vaste vertegenwoordigers van managementvennootschappen die een bestuursmandaat uitoefenen in een andere vennootschap te laten belasten aan de gehalveerde belastbare basis van artikel 43, §6 van de wet van 26 maart 1999 inzake het fiscaal statuut van aandelenopties. Lees meer.

 • Fiscale voordelen ter ondersteuning van het fietsgebruik (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, juli 2017)
  Met de zomer voor de deur en de toenemende mobiliteitsproblemen in en rond onze steden maken veel werknemers en bedrijfsleiders de overstap naar de (al dan niet elektrische) fiets. De fiscale wetgever geeft daarbij figuurlijk een duwtje in de rug. Een kort overzicht van de steunmaatregelen. Lees meer.

 • Opletten met interne meerwaarden op aandelen (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, maart 2017)
  De jongste maanden staat het al dan niet invoeren van een meerwaar-debelasting op aandelen weer heel prominent op de politieke agenda van de regering. Maar zelfs in-dien dergelijke meerwaardebelasting er uiteindelijk niet zou komen, betekent dit niet dat alle meer-waarden op aandelen vrij van personenbelasting zijn. Lees meer.

 • Fiscale aspecten van een bedrijfsoverdracht (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, november 2016)
  Regelmatig duiken in de media berichten op over het groot aantal bedrijven dat in de komende jaren voor een overlating of opvolging staat. Bij het verkopen of overlaten van een bedrijf, vooral dan een familiebedrijf, komt heel wat kijken. Men dient het bedrijf klaar te stomen voor de overdracht, de gepaste overnemer of opvolger dient geïdentificeerd worden, maar belangrijk zijn ook de fiscale aspecten en gevolgen van die belangrijke stap. Lees meer.

 • Nieuw ‘gespecialiseerd vastgoed beleggings fonds’ met fiscaal gunststatuut (Marc De Munter, Fiscoloog, november 2016)
  Naast de klassieke vastgoedbevaks en de in 2014 ingevoerde ‘gereglementeerde vastgoedvennootschappen’, is bij KB van 9 november 2016 (BS 18 november 2016, tweede editie; erratum in BS 24 november 2016, tweede editie) een derde categorie van vastgoedbeleggingsvehikels in het leven geroepen dat specifiek bedoeld is voor institutionele en profes - sionele beleggers : de “gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen” (of ‘GVBF’). Het belastingstatuut van het nieuwe vehikel werd reeds eerder geregeld door de Programma - wet (II) van 3 augustus 2016 (BS 16 augustus 2016). Lees meer.

 • Toebedeling vastgoed bij liquidatie (E)BVBA : wanneer verdeelrecht? (Marc De Munter, Fiscoloog, september 2016)
  Welk registratierecht is van toepassing wanneer de enige aandeelhouder van een (eenhoofdig geworden) BVBA of EBVBA een onroerend goed verkrijgt n.a.v. de liquidatie van zijn vennootschap ? In een voorafgaande beslissing van 22 februari 2016 komt de Vlaamse Rulingcommissie in casu tot het besluit dat het Vlaams verdeelrecht van 2,5 % van toepassing is (ruling nr. 16003). Lees meer.

 • Verkregen voordelen als minimale belastbare grondslag (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, juni 2016)
  Het gebeurt vaak dat verbonden vennootschappen elkaar bepaalde voordelen toekennen, die onafhankelijke vennootschappen niet zouden verlenen. Dit kan vergaande fiscale gevolgen hebben voor de vennootschap die het voordeel ontvangt. Lees meer.

 • Fiscale stimulans via verhoogde investeringsaftrek (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, april 2016)
  De lawine aan nieuwe fiscale wetgeving van eind 2015 bevat ook nieuwigheden die de investeringsaftrek aantrekkelijker moeten maken. Die laat toe om een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van nieuwe vaste activa van de belastbare winst of baten af te trekken. Lees meer.

 • Tax shelter als fiscaal duwtje in de rug (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, januari 2016)
  Gezien jobs het grote credo van de regering Michel is, wil zij starters die een eigen zaak opzetten ook zoveel mogelijk steunen via fiscale impulsen. Getuige hiervan is de tax shelter regeling voor startende vennootschappen. Lees meer.

 • Intercommunale: wanneer toch nog rechtspersonenbelasting? (Marc De Munter, Fiscoloog, januari 2016)
  In een recente voorafgaande beslissing aanvaardt de Rulingcommissie dat een intercommunale onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging aan de rechtspersonenbelasting onderworpen kan blijven wanneer de vereniging niet geacht kan worden een onder - neming te exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezig te houden, en ook geen winstoogmerk heeft (voorafgaande beslissing nr. 2015.371 van 22 september 2015, nog niet gepubliceerd). Lees meer.

 • Private privak : geen minimale participatievoorwaarde voor DBI-aftrek (Marc De Munter, Fiscoloog, oktober 2015)
  In een recente voorafgaande beslissing aanvaardt de Rulingcommissie dat een private privak als een beleggingsvennootschap kwalificeert, hetgeen inhoudt dat dividenden uitgekeerd door een dergelijke private privak bij vennootschappen-aandeelhouders voor DBIaftrek in aanmerking komen, ook al hebben zij geen participatie van ten minste 10 % of met een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR (voorafgaande beslissing nr. 2015.221 van 23 juni 2015). Lees meer.

 • Nog enkele weken om belaste winst boekjaar 2012 aan 10% vast te klikken (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, oktober 2015)
  Door de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10% naar 25% (en binnenkort naar 27% ingevolge de tax shift) is het systeem van de liquidatiereserve meer dan ooit aantrekkelijk, zodat het de moeite loont dit systeem ook toe te passen voor de boekjaren 2012 en 2013. Lees meer.

 • Is groen rijden fiscaal aantrekkelijk? (2) (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, juni 2015)
  In het vorig nummer van Vrij Ondernemen bespraken we reeds de fiscale steunmaatregelen die de diverse overheden voorzien voor personenwagens die (louter) op elektriciteit rijden in Vlaanderen. Dit keer overlopen we de voordelen voor wagens op aardgas en LPG. Lees meer.

 • Is groen rijden fiscaal aantrekkelijk? (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, april 2015)
  Ondanks de budgettair moeilijke tijden voorzien de federale en Vlaamse wetgever nog steeds in een fiscaal duwtje in de rug om groener te rijden. Een kort overzicht van de voornaamste steunmaatregelen voor personenwagens die (louter) op elektriciteit rijden in Vlaanderen. Volgende keer hebben we het over wagens op aardgas en LPG. Lees meer.

 • Vastgoedcertificaten : toch effecten van lening volgens Rulingdienst (Marc De Munter, Fiscoloog, maart 2015)
  In een onlangs gepubliceerde ruling komt de Dienst Voorafgaande Beslissingen tot het besluit dat vastgoedcertificaten gerangschikt moeten worden onder de vastrentende effecten die soortgelijk zijn aan obligaties en kasbons in de zin van artikel 2, § 1, 8°, eerste alinea WIB 1992. De Dienst volgt hiermee de traditionele stelling van de centrale Ad - ministratie dat het gaat om effecten van leningen. Lees meer.

 • Vennootschap opnieuw fiscaal aantrekkelijk? (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, januari 2015)
  Onder Di Rupo I was het ondernemen via een vennootschap fiscaal niet meer zo aantrekkelijk. Daar komt met de nieuwe regering-Michel verandering in. Lees meer.

 • Belasting van niet-inwoners: nieuwe inhoudingsplicht voor Belgische belastingplichtigen die beroep doen op bepaalde buitenlandse dienstverrichters (Marc De Munter, CFO Magazine, oktober 2014)
  Sedert begin 2013 is de belastbare basis in de belasting van niet-inwoners uitgebreid met een nieuwe bepaling die tot doel heeft buitenlandse belastingplichtigen te belasten via inhouding van bedrijfsvoorheffi ng op inkomsten die zij in België behalen uit bepaalde dienstprestaties. Gezien deze nieuwe bepaling nogal ruim omschreven is, zal zij ongetwijfeld voor verrassingen zorgen bij Belgische schuldenaars van deze inkomsten, die wettelijk tot inhouding en storting van de bedrijfsvoorheffi ng gehouden zijn. Lees meer.

 • VastgoedbevaksInvesteringsaftrek (tijdelijk) terug van weggeweest (Marc De Munter, Vrij Ondernemen, oktober 2014)
  Voor investeringen uitgevoerd in 2014 en 2015 kunnen KMO vennootschappen opnieuw een beroep doen op de ‘gewone’ investeringsaftrek, voor zover de investeringen rechtstreeks verband houden met de werkelijke economische activiteit van de vennootschap en mits prijsgave van de notionele interestaftrek. Lees meer.

 • Vastgoedbevaks: toch belasting op belasting (Marc De Munter, Fiscoloog, september 2014)
  In een recent vonnis heeft de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg zich uitgesproken over de bijzondere belastbare basis voor o.m. collectieve beleggingsvennootschappen. Die bestaat, onder andere, uit “de niet als beroepskosten aftrekbare uitgaven en kosten”. Volgens de rechtbank maken de door een (openbare) vastgoedbevak opgelopen vennootschapsbelasting en roerende voorheffing daarvan deel uit, aangezien zij als ‘verworpen uitgaven’ kwalificeren voor toepassing van de vennootschapsbelasting (cf. art. 198 WIB 1992); (over specifiek de roerende voorheffing, zie ook het kaderstukje op p. 4). Naast deze zgn. ‘tax-on-tax’-discussie, spreekt de rechtbank zich in hetzelfde vonnis ook uit tegen de toepassing door de vastgoedbevak van de (gespreide) investeringsaftrek (vonnis van 7 april 2014, nog niet gepubliceerd). Lees meer.

 • Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut (Marc De Munter, Fiscoloog, mei 2014)
  Naast de bestaande vastgoedbevaks, voert de wet een nieuwe categorie van aan toezicht onderworpen vastgoedvennootschappen in, die dichter aansluit bij gelijkaardige stelsels in de ons omringende landen. De wet voorziet in een geheel van specifieke regels voor de ‘gereglementeerde vastgoedvennootschappen’. Op fiscaal vlak genieten zij evenwel hetzelfde (gunstige) stelsel als de bestaande vastgoedbevaks. Lees meer.

 • Vrijstelling RV : avenant bij DBV met Zwitserland opent nieuwe perspectieven (Marc De Munter, Fiscoloog Internationaal, april 2014)
  België heeft de vrijstelling van roerende voorheffing op deelnemingsdividenden waarin de Moeder-dochterrichtlijn voorziet, uitgebreid tot dividendbetalingen aan niet-EU-lidstaten waarmee een dubbelbelastingverdrag is afgesloten dat in een voldoende mate van gegevensuitwisseling voorziet. Lees meer.

 • Bronheffing bij bedrijfsfinanciering via kapitaal (deel 2) (Marc De Munter, CFO Magazine, februari 2014)
  Algemeen gesproken kunnen bedrijven zich financieren via schuld of via eigen vermogen. De fiscale behandeling bepaalt mee de keuze tussen beide financieringsbronnen, zowel bij de gefinancierde vennootschap als bij de belegger-aandeelhouder. In de vorige editie van CFO Magazine gaf de auteur een overzicht van de stand van zaken in verband met roerende voorheffing op dividenden. Hij ging specifiek in op de behandeling van liquidatieboni. Dit vervolgartikel schetst de verlaagde roerende voorheffing voor kleine vennootschappen en de belangrijkste vrijstellingen en verzakingen van roerende voorheffing. Lees meer.

 • Aanpassing aftrek voor risicokapitaal conform met Europese vrijheden? (Marc De Munter, Fiscoloog, februari 2014)
  Eén van de blikvangers van de wet van 21 december 2013 “houdende diverse fiscale en financiële bepalingen” (BS 31 december 2013, tweede editie) is de aanpassing van de aftrek voor risicokapitaal (‘notionele interestaftrek’) aan het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Argenta. Lees meer.

 • Bronheffing bij bedrijfsfinanciering via kapitaal. (Marc De Munter, CFO Magazine, januari 2014)
  Algemeen gesproken kunnen bedrijven zich financieren via schuld of via eigen vermogen. De fiscale behandeling bepaalt mee de keuze tussen beide financieringsbronnen, zowel bij de gefinancierde vennootschap als bij de belegger-aandeelhouder. Het onderstaande artikel biedt inzicht in de belangrijkste regels rond bronheffing of roerende voorheffing op inkomsten uit financiering via kapitaal. Lees meer.

 • Wat betekent BYOD voor de CFO? (Tanja De Decker, CFO Magazine, december 2013)
  Mobiel en ingeburgerd. Dat zijn de kenmerken van een nieuwe reeks toestellen, zoals smartphone en tablets. Maar als iedereen zijn eigen toestel meebrengt, heeft dit ook financiële en fiscale implicaties. CFO Magazine zet enkele scenario’s op een rijtje. Zowel voor u als financiële verantwoordelijke als voor uw medewerkers. Lees meer.

 • Advocaat ziet btw-vrijstelling alsnog sneuvelen (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Taxworld, juli 2013)
  Recent bereikten de regeringsonderhandelaars een akkoord over de nieuwe begrotingsmaatregelen. Hoewel niet echt verrassend vormt de afschaffing van de btw-vrijstelling voor advocaten met ingang van 1 januari 2014 een belangrijke nieuwigheid. Na de notarissen en gerechtsdeurwaarders zien nu ook advocaten hun diensten niet langer vrijgesteld van btw. Lees meer.

 • Bedrijfswagens en btw: meer rekenwerk voor minder btw-aftrek (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Fiscaal Bulletin Vandewinckele, januari 2013)
  Eind vorig jaar publiceerde de btw-administratie haar langverwachte addendum betreffende de btw-aftrek op gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen. Hiermee komt een einde aan maanden van onzekerheid en giswerk. Specifiek wat betreft wagens stelt de administratie drie verschillende methoden voor om het recht op aftrek te bepalen. Ook de tolerantie betreffende de maatstaf van heffing bij (door)verkoop van bedrijfswagens wordt bevestigd. Lees meer.

 • Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Fiscaal Bulletin Vandewinckele, december 2012)

 • Btw-vooruitbetaling bij invoer niet langer vereist (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Fiscaal Bulletin Vandewinckele, november 2012)

 • Toepassing btw-regels door verschillende btw-administraties dient niet te worden gecoördineerd (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Fiscaal Bulletin Vandewinckele, mei 2012)

 • Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012 : concrete uitwerking (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Fiscaal Bulletin Vandewinckele, februari 2012)

 • Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders - nu ook recht op btw-aftrek (Wim De Pelsmaeker, Kluwer/Taxworld, december 2011)

 • Vastgoedfinanciering : de eigen woning. De opportuniteiten van de tweede pensioenpijler bij de financiering van vastgoedprojecten. (Tanja De Decker, CFO Magazine, mei 2011)

 • Bijkomende pensioenopbouw anno 2011. Bij gebrek aan ingrijpende hervormingen is zelf actie nemen de boodschap… (Tanja De Decker, CFO Magazine, april 2011)